PL EN

Projekt zrealizowany dzięki Unii Europejskiej

Projekt realizowany w ramach IV Osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt: Innowacyjna technologia wykonywania wielowarstwowych form ceramicznych w zautomatyzowanej linii produkcyjnej, z wykorzystaniem zregenerowanej masy formierskiej jako substytutu świeżego materiału ceramicznego na kolejne warstwy posypki Nr Projektu: POIR.04.01.04-00-0024/20

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wykonywania form precyzyjnych z wykorzystaniem regeneratu ze zużytej masy formierskiej jako pełnowartościowego materiału ceramicznego. Zastosowanie nowej technologii będzie wymagało zbudowania zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Nowa technologia podniesie konkurencyjność Odlewni Królmet ponieważ skróci czas wykonywania odlewów przy jednoczesnej redukcji zużycia energii elektrycznej oraz znacząco zredukuje koszt zakupu świeżych materiałów.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowane innowacyjne rozwiązanie pozwalające na wykorzystaniu regeneratu z odpadowej masy formierskiej jako pełnowartościowego materiału ceramicznego, przeznaczonego do wykonywania form precyzyjnych. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczona ilość zużytych mas formierskich wywożonych na składowiska, natomiast Odlewnia pozyskująca regenerat otrzyma tani materiał ceramiczny, który wykorzysta w swoim cyklu produkcyjnym.

Wartość projektu: 7 592 872,43 PLN

Okres realizacji: styczeń 2021 r. – grudzień 2023 r.

Kierownik prac B+R (Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny): mgr inż. Michał Angrecki

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, KRÓLMET Sp. z o. o.

Krótki opis projektu

Rezultatem projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w konsorcjum jest opracowanie kompleksowych rozwiązań technicznych, które pozwolą na uzyskanie innowacyjnej technologii wykonywania form ceramicznych. W projekcie zostanie wykorzystana odpadowa masa formierska, która obecnie kierowana jest na składowiska. Masa odpadowa w postaci regeneratu zostanie użyta jako substytut świeżego materiału ceramicznego na kolejne warstwy posypki wielowarstwowych form precyzyjnych. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania będzie wymagało zbudowania zautomatyzowanej instalacji pilotażowej, dedykowanej do warunków produkcyjnych Spółki. Wykonanie linii pilotażowej będzie obejmowało wykonanie kompleksowego projektu instalacji w oparciu o koncepcję odlewni precyzyjnej zaproponowaną przez Łukasiewicz- Krakowski Instytut Technologiczny. Zautomatyzowanie odlewni wpisuje się w koncepcję „Industry 4.0”, w której ludzie, maszyny oraz procesy są ze sobą coraz bardziej zintegrowane, dzięki czemu produkcja staje się bardziej elastyczna i wydajna. Realizacja Projektu umożliwi uzyskanie innowacyjnej technologii oraz linii pilotażowej stanowiącej innowację w skali Europy (KIS nr 7). Powyższe zostanie osiągnięte dzięki zaplanowanym pracom B+R obejmującym zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe, w oparciu o zasoby kadrowe i techniczne oraz knowhow badawczy i produkcyjny Konsorcjantów. Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez wprowadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych do własnej działalności Spółki i rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych form ceramicznych bezpośrednio po zakończeniu Projektu. Nowa technologia umożliwi wykonywanie odlewów przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów produkcji. Grupami docelowymi są przedsiębiorstwa branży automotive, przemyśle elektrycznym, górniczym i lotniczym.

Królmet Sp. z o.o.
ul. Żelazna 63
42-400 Zawiercie

centrala: +48 326716160 do 2
tel./fax: +48 326714240
sekretariat: +48 326721605
Zapytania ofertowe: sekretariat@krolmet.com.pl
+48662259514

"GONAR"
Specjalistyczne narzędzia
wiertnicze oraz odlewy
www.gonar.com.pl

NETGO, 2015